Khen trẻ thế nào cho đúng?

Trung Hà, tham khảo từ cuốn Mindset – Carol Dweck[1] Trẻ em rất nhạy cảm với những lời nhận xét của bố mẹ. Mặc dù bố mẹ luôn là người mong muốn con cái có được sự phát triển tốt nhất, nhưng có những lời nói của bố mẹ vô…
Read More

Rubric đánh giá liệu đã đầy đủ?

William Juang[1], [2] | Ứng Minh Tuấn dịch   Việc có một hệ giáo án tiêu chuẩn theo giáo trình và sử dụng giáo án đó để dạy các học sinh là không hoàn toàn giống nhau. Khi tôi bắt đầu bài học với yêu cầu tìm một nơi trong…
Read More