Người lớn cần học như thế nào?

Hoàng Giang Quỳnh Anh tổng hợp Lí thuyết về học tập của người lớn (Andragogy, với hàm ý ban đầu để đối lập với “sư phạm”- pedagogy tức là dạy cho trẻ con) được cho là do Malcolm Knowles đề xướng và đặt nền móng. Các ý tưởng của Knowles…
Read More
This painting shows a cross-section through the internode region of a myelinated axon in the central nervous system. Credit: Illustration by David S. Goodsell, RCSB Protein Data Bank. doi: 10.2210/rcsb_pdb/goodsell-gallery-030.

Học tập chủ động (Phần 1)

Lê Thanh Hằng dịch từ Website của Đại học Duquesne Active learning? Học tập chủ động (Active learning) là hoạt động cho phép sinh viên tham gia vào các quá trình học tập trong bài giảng để giảng viên và sinh viên có thể xác định được sự thành thạo…
Read More

Học tập dựa trên hiện tượng

Phenomenon based learning Tác giả: PASI SILANDER | Nguyễn Minh Thành dịch Trong học tập và giảng dạy dựa trên hiện tượng (PhenoBL), các hiện tượng tổng thể trong thế giới thực đặt ra  điểm khởi đầu cho việc học. Những hiện tượng này được nghiên cứu như những thực…
Read More