Học tập dựa trên hiện tượng

Phenomenon based learning Tác giả: PASI SILANDER | Nguyễn Minh Thành dịch Trong học tập và giảng dạy dựa trên hiện tượng (PhenoBL), các hiện tượng tổng thể trong thế giới thực đặt ra  điểm khởi đầu cho việc học. Những hiện tượng này được nghiên cứu như những thực…
Read More