Người lớn cần học như thế nào?

Hoàng Giang Quỳnh Anh tổng hợp Lí thuyết về học tập của người lớn (Andragogy, với hàm ý ban đầu để đối lập với “sư phạm”- pedagogy tức là dạy cho trẻ con) được cho là do Malcolm Knowles đề xướng và đặt nền móng. Các ý tưởng của Knowles…
Read More