Rubric đánh giá liệu đã đầy đủ?

William Juang[1], [2] | Ứng Minh Tuấn dịch   Việc có một hệ giáo án tiêu chuẩn theo giáo trình và sử dụng giáo án đó để dạy các học sinh là không hoàn toàn giống nhau. Khi tôi bắt đầu bài học với yêu cầu tìm một nơi trong…
Read More