This painting shows a cross-section through the internode region of a myelinated axon in the central nervous system. Credit: Illustration by David S. Goodsell, RCSB Protein Data Bank. doi: 10.2210/rcsb_pdb/goodsell-gallery-030.

Học tập chủ động (Phần 1)

Lê Thanh Hằng dịch từ Website của Đại học Duquesne Active learning? Học tập chủ động (Active learning) là hoạt động cho phép sinh viên tham gia vào các quá trình học tập trong bài giảng để giảng viên và sinh viên có thể xác định được sự thành thạo…
Read More